Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

 

Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy w poszczególnych szkołach są:

Publiczne Gimnazjum w Rakszawie

Dorota Kłonicka                     
Zespół Szkoły i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie  ------------------
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie Rafał Nowak
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie Wiesław Wawrzaszek
Szkoła Podstawowa w Węgliskach Agnieszka Rozwód
Szkoła Podstawowa w Wydrzu  -----------------

 

Wybory Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy

 

Zadania i uprawnienia kontrolne Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

  1. Podstawa prawna funkcjonowania Społecznego Inspektora Pracy

2.   Społeczną inspekcję pracy szkole (placówce) tworzą:

3. Zadania społecznej inspekcji pracy

Społeczni inspektorzy pracy mają prawo:

Zapisy w niej mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi, a wgląd do nich mają zakładowe organizacje związkowe,  Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz inne organy nadzoru i kontroli warunków pracy         i BHP.

Społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń szkoły dla wykonywania wymienionych wyżej zadań. Ma on także prawo żądać od dyrektora szkoły (placówki) oraz  od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.

  1. Zadania pracodawcy wobec SIP

Pracodawca zobowiązany jest:

  1. Zakres działania SIP

Działalność SIP ma na celu m.in. kontrolę przestrzegania obowiązujących przepisów pracowniczego prawa pracy oraz  troskę o systematyczną poprawę warunków pracy i stanu bezpieczeństwa oraz higieny pracy w szkołach ( placówkach).

Do podstawowych działań  Zakładowego  Społecznego Inspektora Pracy zaliczyć należy :

1.      W zakresie prawnej ochrony pracy:

2.      W zakresie higieny pracy:

3. W zakresie techniki bezpieczeństwa pracy –  w szczególności należy kontrolować :

  1. Współdziałanie SIP z Państwową Inspekcją Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania i uprawnienia organów PIP reguluje ustawa z dnia 6 marca 1981 roku o Państwowej Inspekcji Pracy ( Dz. U. z  1985 r. nr 54, poz. 276 ze zm. ).

Współpraca Okręgowa Inspektora Pracy z SIP odbywa się na  trzech płaszczyznach :

1)      w zakresie przeprowadzania kontroli – doraźnych i planowanych.

Pracodawca jest zobowiązany powiadomić o kontroli prowadzonej przez PIP zakładową organizację związkową i  zakładowego społecznego inspektora pracy,

2)      w zakresie poradnictwa prawnego, szkolenia i przeprowadzanych kontroli.

      PIP udziela pomocy zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy  w zakresie poradnictwa prawnego,  

      uczestniczy w szkoleniach i przeprowadzanych kontrolach,

3)      w zakresie współdziałania o ustawę o związkach zawodowych – zwłaszcza w zakresie przestrzegania przez pracodawcę uprawnień zakładowych organizacji związkowych.

 

  1. Koordynacja SIP  na terenie Oddziału ZNP

Prezydium Zarządu Głównego ZNP w oparciu o art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy wydało w dniu 29 października 2003 r. „ Wytyczne w sprawie  wyborów zakładowych społecznych inspektorów pracy w szkołach i innych placówkach oświatowych. Natomiast od maja 2005 mają obowiązywać nowe „Ramowe  wytyczne Prezydium  Zarządu Głównego ZNP do regulaminu wyborów społecznych inspektorów pracy. Informacji o wprowadzeniu „Ramowych wytycznych  ...” należy szukać w Informatorach ZGZNP z 2005 r.

W świetle wspomnianych wytycznych  zakładowe organizacje związkowe (w przypadku ZNP – Zarządy Oddziałów w porozumieniu z zarządami ognisk ZNP podejmują działania organizacyjne zmierzające do wyboru  zakładowego społecznego inspektora pracy  w szkołach i placówkach na 4 letnia kadencję.

W wyborach zakładowego społecznego inspektora pracy zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy biorą udział wszyscy zatrudnieni w szkole (placówce) pracownicy bez względu na staż pracy, przynależność związkową  lub zajmowane stanowisko.

W oparciu o ustawę o społecznej inspekcji pracy i wytyczne ZG ZNP przeprowadzenie wyborów po zakończonej kadencji ZSIP lub w przypadku braku ZSIP w szkole (placówce) winne inicjować Zarządy Oddziałów ZNP w porozumieniu z innymi zakładowymi organizacjami związkowymi obejmującymi swym zasięgiem szkołę (placówkę).

Koordynacją  działalności ZSIP w szkołach (placówkach) na terenie działania zakładowej organizacji związkowej ( zarządu oddziału ZNP) winien zajmować się jeden z członków zakładowej organizacji związkowej (zarządu oddziału ZNP) lub osoba wyznaczona przez ZOZ spośród ZSIP będący członkiem ZNP. Osoba tą nazywać będziemy „ Koordynatorem Społecznej Inspekcji Pracy „ na terenie działania  danego  ZO ZNP.

Do zadań Koordynatora SIP należy m.in.:

Koordynator Społecznej Inspekcji Pracy jest powoływany w przez  zakładową organizację związkową – w przypadku ZNP: zarząd oddziału ZNP. Jest to funkcja społeczna. Koordynator SIP powoływany na wyłączny użytek Związku i nie ma on uprawnień ZSIP w myśl ustawy o społecznej inspekcji pracy.

  1. Funkcja Społecznej Inspekcji Pracy

1.       Społeczna Inspekcja Pracy jest służba społeczną pełniona przez pracowników, mających na celu:

        ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy,

        zapewnienie przez szkoły (placówki) bezpieczeństwa i higieny warunków pracy,

2.       Funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy pełni  pracownik danej szkoły (placówki)  będącej członkiem Związku i nie zajmujący stanowiska kierowniczego,

3.       ZSIP powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania tej funkcji,  5- letni staż pracy w branży i 2- letni staż  pracy w danej szkole (placówce),

4.       Społecznego Inspektora Pracy wybierają wszyscy pracownicy danej szkoły (placówki) na 4-letnią kadencję,

5.       Wybory ZSIP organizują i przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe obejmujący swym zasięgiem pracowników danej szkoły  na podstawie uchwalonych  przez siebie regulaminów wyborów oraz ustalonej struktury organizacyjnej SIP,

6.       SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników oświaty w danej szkole (placówce) indywidualnie    i zbiorowo, niezależnie od stanowiska i przynależności związkowej wobec pracodawcy.

7.       SIP kieruje zakładowa organizacja związkowa, w przypadku ZNP jest to Zarząd Oddziału ZNP.

8.       W szkole ( placówce) SIP jednoosobowo tworzy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.

9.       ZSIP w razie niewywiązywania się ze swoich obowiązków może być odwołany z funkcji przed upływem kadencji .

Opracował doradca prawny - Stanisław Kłak

  Powrót do strony głównej